Sunday, 5 August 2012

New arrivals!


Hello everyone!
Hallo iedereen!

My sewing machine just decided to stop sewing properly and I can’t seem to fix it. My helpline (my mom) will have a look at some picture I send her of my sewing machine’s behaviour later. But for now there’s nothing else to do but show off some of my newest arrivals.
Mijn naaimachine heft zojuist besloten om niet meer goed te naaien en ik kan het zo 123 niet oplossen. Mijn hulplijn (mijn mam) zal zo even kijken naar wat foto’s van het probleem. Voor nu zit er helaas niks anders op dan het laten zien van wat nieuwe aanwinsten. 


Fox hollow
By: Monaluna
 

Puppy scribbles
By: Kei fabric


Cosmic zoo
By: Kokka


Japanese scraps
(Unfortunately not all quilting cotton)


Zoo menagerie
By: Eleanor for Free spirits

Untill next time!
Tot de volgende keer!  


Kellie

Wednesday, 1 August 2012

Update


Hello everyone!
Hallo iedereen!

It’s been a couple of weeks since my last post. It’s been busy, busy, busy: found a summer job, worked a summer job, quit a summer job, booked my flights to go back to Holland, sorting out my school arrangements for next semester and much, much more. I haven’t done as much patchwork and quilting as I hoped to do, but nonetheless, there has been some progress. My apologies for the quality of the pictures, the light here in Brighton and my camera don’t always get along. 
Het is een paar weken geleden sinds mijn laatste update. Ik heb het druk, druk, druk gehad: zomerbaantje gevonden, gewerkt, zomerbaantje opgezegd, vlucht naar Nederland geboekt, voorbereidingen treffen voor volgend school semester en nog veel meer. Ik heb niet zoveel kunnen quilten of patchworken als ik had gehoopt, maar is toch wat vooruitgang. Sorry voor de kwaliteit van de foto’s, het licht hier in Brighton en mijn camera kunnen het niet altijd goed met elkaar vinden.

I’ve finished the leftover quilt, my first fully completed quilt. I wanted to do some free motion quilting but my sewing machine didn’t… So it’s not as neat as I would’ve wanted, I’ll have a word with my sewing machine about that.
Ik heb mijn restanten quilt eindelijk af, mijn eerste echte quilt. Ik wilde eigenlijk de quilt door quilten met free motion quilting techniek, maar mijn naaimachine wilde dat niet... De quilt is dus niet zo netjes als ik had gehoopt. Ik moet toch echt even naar mijn naaimachine kijken.
 
    

My Brighton patchwork project has grown a bit as well. I bought some extra fabric because I like my quilts big. Not all the fabric was available anymore though, so we’ll have to see where it ends.
Mijn Brighton patchwork project is wat groter geworden. Ik heb wat extra stof gekocht omdat ik de quilt toch wat groter wilde. Niet alle stofjes waren nog te koop, dus we zullen zien hoe het er uiteindelijk uit komt te zien.


In my next post I’ll show you some of my newly arrived fabrics. I won’t give too much away, but they’re absolutely fantastic and I can’t wait to work with them.
In mijn volgende bericht zal ik wat stofjes laten zien die ik besteld heb. Ik zal niet te veel verklappen, maar ze zijn echt heel gaaf en ik kan niet wachten om er iets mee te maken.

Untill next time!
Tot de volgende keer!


Kellie

Sunday, 24 June 2012

Leftover quilt

Good day everyone!
Hallo iedereen!

I’ve been working on my leftover quilt. This is my first quilt that I’m actually quilting through. This quilt is made of leftovers from a big 1-bed top that I made some time ago. I’ll post those pictures some time in the future. I combined those leftovers with one fat quarter to make the 5 windows. The total quilt is about 60cm x 70cm.
Ik ben bezig geweest met mijn restanten quilt. Dit is mijn eerste quilt die ik ook daadwerkelijk aan het door quilten ben. Deze quilt is gemaakt van restanten van een 1-persoonsbed quilt die ik een tijdje terug heb gemaakt. Ik zal die foto's in een toekomstige blog uploaden. Naast de restanten heb ik een fat quarter gebruikt voor de 5 grote blokken. De quilt is ongeveer 60cm x 70cm.


As you can see I had one fabric (the little blue flowers) that stained pretty badly when I tried ironing it. My opinion is that not to use all your fabric would be a waste and in old times when quilts were made out of necessity they didn’t waste any fabrics either. Plus, I’m only a student and nice fabrics do cost money.
Zoals je kunt zien is er één stofje (de kleine blauwe bloemetjes) dat bruine vlekken heeft vanwege de strijkijzer. Ik vind dat het zonde is om niet alle stofjes te gebruiken, vroeger toen quilts gemaakt werden uit noodzaak werden er ook geen stoffen weggegooid. Plus, Ik ben maar een student en stof kost geld.


All leftover have their purpose as you can see.
Alle restjes hebben zo hun functie, zoals je kan zien.


I haven’t got all of my fancy equipment available that I used to have at my parent’s house. In lack of a printer and copier, I decided that my college block of lined paper and my pencil drawing skills would suffice. I just pinned the paper on the quilt and put it under my sewing machine, nothing special, no settings changed from normal sewing settings.
Ik heb niet alle luxe apparaten die ik thuis  bij mijn ouders heb. Zonder printer en kopieerapparaat besloot ik om mijn collegeblok met gelinieerd papier en een potlood te gebruiken om een quilt patroon te ontwerpen/tekenen. Ik heb het papier op de quilt gespeld en ben gewoon gaan naaien. Ik heb niks veranderd aan de instellingen op mijn naaimachine.

 
Obviously, I’m not done quilting yet, you’ll see the end result soon hopefully!
Zoals je kunt zien ben ik nog niet klaar met quilten. Het eindresultaat komt hopelijk snel op de blog!


Until next time!
Tot volgende keer!


Kellie

Tuesday, 12 June 2012

Some happy making tips

Everyone had a good weekend?
Heeft iedereen een goed weekend gehad?

I certainly had a very cosy weekend. Having my own flat means that I can finally have people over, this weekend I had a friend staying over, making use of the sleeping sofa. Also, my boyfriend's parents and sister came around for a mini housewarming. The weekend ended with a vegetarian Indian dinner just around the corner, certainly a place to go back to, delicious! Planet India 4-5 Richmond parade Brighton, they don't have a website though.
Ik heb in ieder geval een heel gezellig weekend gehad. Nu ik mijn eigen appartement heb, kan ik eindelijk mensen uitnodigen. Dit weekend had ik een vriendinnetje die gebruik maakte van onze slaapbank. Zondag kwamen mijn vriendje zijn ouders en zus even langs om ons appartement te zien. ’s Avonds hebben we met zijn allen bij een vegetarisch Indisch restaurant gegeten. Het is heel dichtbij en super lekker, Planet India 4-5 Richmond parade Brighton Engeland, ze hebben helaas nog geen website.

A busy weekend means that not much work has been done on my patchwork. But I've lined up some tips and happy making things. Look at the amazing flowers I got as a housewarming gift and a lovely vase to put them in.
Een druk weekend betekend dat ik helaas geen tijd heb gehad om te werken aan mijn projecten. Ik heb daarom een paar foto's en tips van dingen die mij vrolijk maken. Deze bloemen en vaas bijvoorbeeld, kreeg ik als housewarming cadeau.

 Another thing that I absolutely love is shopping in charity shops. The chair you can see in the flower photo, I bought in Holland for €20, - . Another really good buy was this painting for €1, - it has a little hole in the bottom but it still looks pretty good on my living room wall.
Iets anders waar ik altijd blij van word is rondneuzen in tweedehands winkels. De stoel in de bloemen foto bijvoorbeeld kocht ik in Nederland voor €20,-. Of dit schilderijtje bijvoorbeeld heeft een klein gaatje onderin, maar was dan ook maar €1,- en maakt mijn woonkamermuur een stuk vrolijker.Below some fabrics and a tool I found on different websites. The prices and further information you can find under the pictures.
Verder heb ik een paar websites gevonden met stofjes en andere dingen. De prijzen en verdere informatie vindt je onder de foto’s.


Fabric: Blue layered leaves 
By: Rowan 
Price: was $10,50 now $7 per yard
 

Fabric: Green moon flower 
By: Rowan 
Price: $ 10 per yard


Price: £ 6,50 per meter


Fabric range: A walk in the woods
By: Moda
Price: £ 11,40 per meter


Owl scissors 
Price: £ 8

I hope you enjoyed my little list of tips, see you next time!
Ik hoop dat jullie mijn lijstje met tips leuk vonden, tot de volgende keer!


Kellie

Sunday, 3 June 2012

Weekend's progress

Dear everyone,
Beste iedereen,

Thank you everyone for taking the time to have a look around my blog and leaving some reactions. I really enjoy reading all of them! Oh and 6 followers already, wow!
Dankjewel iedereen voor het rondkijken op mijn blog en het achterlaten van reacties. Ik vind het super leuk om ze te lezen! Oh en er zijn al 6 volgers, wow!

Here’s a little update on my weekend so far. As you can see, my Brighton patchwork project is coming along quite well. I’ve finished 6 blocks already.
Hier alvast een update van mijn weekend. Zoals je kan zien ben ik lekker op weg met mijn Brighton patchwork project. Ik heb al 6 blokken af.


This is the first time I’m working without an iron to flatten my seams. When I moved into my new place in Brighton a week ago I did find an iron and board left behind. The board is an Ikea board and is absolutely fine. The iron however… First of all it’s a French one, which is actually no problem because I’m from Holland and luckily I have some spare transformers for the power plugs. But when I took a closer look I found that there was dust falling out of the actual iron, that’s no good. After getting all the dust out and turning it on, I found smoke coming out of the iron... Ah well, we can’t have it all in life. Plus, I know Supergoof  doesn’t use an iron either and she makes amazing quilts!
Dit is voor het eerst dat ik geen strijkijzer gebruik om mijn naden plat te krijgen. Toen ik een week geleden introk in mijn nieuwe appartement in Brighton, vond ik een strijkijzer en een strijkbord. Het bord is een prima Ikea bord. Maar de strijkijzer… Ten eerste is het een Frans strijkijzer, wat op zich prima is omdat Nederlands ben en dus heb ik een Engelse adapter voor de stekker. Maar toen ik wat beter keek zag ik dat er allemaal stof uit het apparaat kwam, dat hoort niet. Nadat ik al het stof eruit had gekregen en hem aan deed om te proberen, zag ik langzamerhand rook verschijnen... ach, we kunnen niet alles hebben in het leven. Bovendien, ik weet toevallig dat Supergoof  geen strijkijzer gebruikt maar toch geweldige quilts maakt!


I’ve decided to just go ahead and randomly put some blocks together. We’ll see where I’ll end up, that’s the way to do it. Free yourself from ‘rules’ and ‘common ways to do things’. Be original!
Ik heb besloten om alvast willekeurig een paar blokken in elkaar te zetten. We zien wel waar we eindigen, zo doen we dat. Maak je los van alle ‘regels’ en ‘zo hoort dat’ manieren. Wees origineel!


I cleaned an empty coffee jar and now use it as my table bin. Quite handy!
Ik heb een lege koffiepot schoongemaakt en gebruik hem nu als tafel vuilnisbak. Handig!

 


I leave you with a little something I found yesterday morning when looking out my bedroom window after waking up. I certainly wasn’t the only one still sleepy.
Ik laat jullie achter voor nu met een kleinigheidje dat ik gistermorgen vond toen ik uit mijn slaapkamer raam keek nadat ik wakker was geworden. Ik was zeker niet de enige die nog slaperig was!


 
I’m working on some tips, so come back soon!
Ik ben bezig met het verzamelen van een paar tips, dus kom snel weer eens terug!

Kellie


P.S. 

Thanks mum for referring to my scrappy houses top on your blog. I might copy some of the photos and dedicate a new post on my own blog to it, if that’s ok?
Dankje mam voor het verwijzen naar mijn scrappy houses top op jouw blog. Misschien kopieer ik een paar foto's om een stukje erover te schrijven op mijn eigen blog, als je het niet erg vindt?

Friday, 1 June 2012

A very happy welcome!

Welcome to my blog everyone! 
Welkom op mijn blog iedereen!

I've noticed that there are no followers, yet. Luckily for those of you who do end up on my blog, this won't stop me from showing what I’m up to. There’s not much to look at yet, but hopefully this will change soon. I always find it difficult to find the time for all my hobbies. But hey, maybe I should just make some time, because making happiness sounds pretty awesome, doesn’t it?
Ik zie dat er geen volgers zijn, nog niet. Gelukkig voor degene die toch op mijn blog terecht zijn gekomen, stopt mij dit niet om toch te delen waar ik zoal mee bezig ben. Er is nog niet heel veel te zien, maar hopelijk zal dat snel veranderen. Ik vind het altijd een beetje moeilijk om de tijd te vinden voor al mijn hobby's. Maar hé, misschien moet ik dan maar gewoon tijd maken, want 'blijheid en vrolijkheid maken' klinkt best goed, toch?Here's something I've wanted to do for a long time. I found these Japanese scraps in my mum's scrap box months ago. Just playing around with them a bit, made me decide that I need more fabric in order to end up with a substantial creation. More fabric, more happiness! Jeej! So what do you do when in need of cheap matching fabric? You decide that it's time to cut up an old pair of linen trousers. It would definitely make me happier than wearing them. Haven't come around to actually get my scissors in yet, can't wait though! 
Dit is wat ik al zo lang wilde doen. Ik vond deze Japanse stukjes stof in de rommel bak van mijn moeder, maanden geleden al. Na een beetje spelen met de stukjes heb ik besloten dat er toch meer stof nodig is om daadwerkelijk iets van belang te maken. Meer stof meer blijheid! Jeej! Dus wat doe je als je goedkope, bijpassende stof nodig hebt? Je besluit om een oude linnen broek op te knippen. Dat zal me in ieder geval blijer maken dan hem dragen. Ik ben er nog niet aan toe gekomen om daadwerkelijk mijn schaar erin te zetten, maar ik kan niet wachten!This is what my first Brighton bought fabrics looked like in February, when I first arrived. I didn't have much to work with except for blunt scissors and some empty cereal boxes. Time moved on and it so happens that I now have my toolkit at hand...
Dit is hoe mijn eerste in Brighton gekochte stofjes er in Februari uitzagen. Ik had niet veel om mee te werken: een botte schaar en wat kartonnen muesli dozen. De tijd verstreek en een paar maanden later heb ik toch mijn naaidoos bij me...Left: 5x5 cm, 5x9 cm and 9x9 cm blocks.
Right: fabrics waiting to be cut.
Bottom: toolkit and leftovers! (Scraps always make me happy)
Bottom right: that's the idea, sown together back in February by hand.
(See that fairy cake sneaking into my photo? I had to teach it a lesson...)
Links: 5x5 cm, 5x9 cm en 9x9 cm blokjes.
Rechts: stofjes, wachtend om gesneden te worden.
Onder: mijn gereedschappen en restjes! (Van restjes word ik altijd blij)
Rechtsonder: dit is het idee, met de hand in elkaar gezet in Februari.
(Er is stiekem een cakeje in de foto geslopen, dat kan natuurlijk niet...) Have a fairy cake of your own and do come back every now and then to check up on my progress. There are more projects going on so hopefully more pictures next time!
Neem zelf ook een cakeje en kom zo af en toe eens terug om te kijken hoe ver ik ben. Ik ben met nog veel meer projecten bezig dus hopelijk zijn er volgende keer nog meer foto's!
 


Kellie